Tuesday, 29 November 2011

Kaitan dengan Teori Behaviourrisme

Berdasarkan teori ini, pemerolehan bahasa kanak-kanak boleh dilakukan dengan cara latih tubu atau diulang-ulang. Contohnya murid-murid sekolah rendah atau awal kanak-kanak, tidak dapat mengenal huruf-huruf vokal dan konsonan bahasa Melayu. Bagaimanpun melalui proses latih tubi dilakukan, maka kanak-kanak tersebut akan dapat mengenal dan mengingati huruf tersebut. Pendekatan latih tubi banyak dilakukan di peringkat sekolah rendah terutamanya dalam proses mengeja dan membaca serta menulis.

Kaedah abjad yang dilakukan di sekolah rendah  menekankan pada peringkat yang paling awal murid dikehendaki menghafal dan mengenal kesemua 26 huruf dari a hingga z. Kemudian guru menggabungkan konsonan dan vokal untuk membentuk pelbagai sukukata. Contohnya bo + la = bola , ru + sa = rusa  dan sebagainya. Disini murid dikehendaki mengeja dan membaca sukukata dalam kumpulan besar, kumpulan kecil dan individu.
                      
Selepas proses ini diulang-ulang membaca sukukata-sukukata yang pelbagai, guru akan mencantumkan sukukata-sukukata tadi menjadi perkataan mudah seperti bola, rusa dan sebagainya. Seterusnaya guru akan mengajar murid membaca rangkaikata dan berterusan hingga ke ayat. Semua peringkat pengajaran yang dilalui oleh murid adalah menggunakan konsep latih tubi dan ganjaran di berikan di mana yang sesuai dan perlu                                                

Sunday, 13 November 2011

kenal abjad


Sebelum murid pandai membaca, mereka perlu mengenal abjad abc terlebih dahulu. Terdapat beberapa cara yang boleh digunakan bagi murid cepat mengenal abjad. Antaranya ialah dengan menamakan setiap murid yang ada didalam kelas dengan abjad dari a sampai ke z. Setiap murid juga dibekalkan dengan tag abjad. Semasa didalam kelas semua murid dikehendaki memperkenalkan diri dan memanggil kawan mereka dengan abjad yang disediakan oleh guru. Apabila mereka memanggil kawan mereka dengan abjad secara tidak langsung membantu kawan mereka mengenal huruf abjad. Aktiviti ini dijalankan sehingga semua murid menguasai semua abjad.